Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.yummysweet.pl.

Sprzedawca:
sklep internetowy www.yummysweet.pl prowadzony jest przez firmę PPHU MICHAŁ Michał Szczepaniak ul. Zjazdowa 13, 91-610 Łódź, NIP 9471927540, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, e-mail: biuro@yummysweet.pl.

§1

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.yummysweet.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2

Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.yummysweet.pl
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, hurtową oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia specjalistyczne za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32.
Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3

Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4

Składanie zamówień

Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

§5

Sposoby płatności za Zamówienie

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
– Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   Rachunek Sprzedawcy:
   ING BANK Śląski
   29 1050 1461 1000 0023 1576 5376
– Płatności BLIK, 
– Karta płatnicza,
– przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§6

Koszt, sposoby i termin dostawy

Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
– Przesyłka InPost :20,00 zł
– Przesyłka InPost (pobraniowa) : 25,00 zł

Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

Klient jest obciążany kosztami dostawy wg podanego powyżej cennika.
Jeśli kwota Zamówienia jest większa niż 1999 zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
Standardowy termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

§7

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu 
towaru w terminie 14 dni w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również Kupującego dokonującego zakupu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, nie posiadającego dla Kupującego charakteru zawodowego.  Ocena, czy dany przedmiot działalności nie jest objęty dla Kupującego charakterem zawodowym będzie dokonywana głównie przez zakres prowadzonego przez przedsiębiorcę przedmiotu działalności wpisanego w CEIDG.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy: PPHU MICHAŁ Michał Szczepaniak, ul. Zjazdowa 13, 91-610 Łódź.
W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.

W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8

Procedura reklamacji

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
– Pisemnie na adres Sprzedawcy: PPHU MICHAŁ Michał Szczepaniak ul. Zjazdowa 13, 91-610 Łódź, lub
– W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@yummysweet.pl
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
Imię i nazwisko
Adres
Adres e-mai
Datę złożenia zamówienia
Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania
Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
– Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§10

Postanowienia końcowe

Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji e-mail.
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Klient w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Sprzedawcy niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)Kupującego